[ Home] - [About Us] - Current Members

Associate Research Fellow:  Dr. Lili Zhu

Assistant Research Fellow:   Dr. Kuan Zheng (2018')

                                              Dr. Li Zhai (2019'), Dr. Qi Gu (2019')

                                    Jianwu Lv (2019')

                PhD candidates:    Defeng Shen (2014')    

                                              Chao Wang (2016') 

                                    Yan Zhang (2015') 

                                              Ye Tang (2016'), Shunjie Shao (2016')

                                     Bingbing Zhang (2019') 

            Master candidates:    Zhuwei Ruan (2017'), Luyao Kong (2017')

                                              Ying Liu (2017', SIT), Qi Song (2018', SIT)

                                              Lingyong Wang (2019'),  Yichen Liu (2019')